Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. Ibiza Business Retreat: de eenmanszaak Ibiza Business Retreat, gevestigd te Breda en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 81572514. Ibiza Business Retreat is een handelsnaam van Roos Business Support.

1.2. De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Ibiza Business Retreat een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4. Diensten: alle diensten die Ibiza Business Retreat voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het organiseren van volledig verzorgde business retreats (locatie, maaltijden, accommodatie, trainingen, activiteiten etc.) voor ondernemers. Tevens het geven van businesscoaching.  

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Ibiza Business Retreat en de klant krachtens welke Ibiza Business Retreat de dienst zal uitvoeren.

1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig van de klant.

1.7. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.

1.8. Zakelijke de klant: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt uit naam van zijn beroep of zijn bedrijf.

1.9. Advies: het resultaat van de werkzaamheden van Ibiza Business Retreat.

1.10. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Ibiza Business Retreat worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.

1.11. Website: www.ibizabusinessretreat.nl.

 

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Ibiza Business Retreat gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte rechts-)handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging, dan wel een akkoord via de e-mail verklaart de klant dat zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Ibiza Business Retreat en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden en/of leveranciers die door Ibiza Business Retreat zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering van de diensten. Indien Ibiza Business Retreat een derde aan de klant adviseert maar niet zelf inhuurt voor het uitvoeren van de levering of dienst, zijn de klant en de derde partij zelf verantwoordelijk voor alle handelingen die tussen partijen worden uitgevoerd.

2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

 

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

3.1. Offertes van Ibiza Business Retreat zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 7 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte. Het aanbod geschiedt te allen tijde onder voorbehoud van beschikbaarheid. Pas na akkoord op de offerte worden reserveringen gemaakt.

3.2. Ibiza Business Retreat zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De in de offerte genoemde prijzen gelden voor de in de offerte genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken.

3.3. Ibiza Business Retreat behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 50% van de totale retreat aan de klant te factureren alvorens Ibiza Business Retreat een reservering voor de klant maakt. Ingeval van businesscoaching is Ibiza Business Retreat tevens gerechtigd een aanbetaling van 50% aan de klant te factureren alvorens Ibiza Business Retreat start met de uitvoering van de overeengekomen coachingsessies.

3.4. De in de offerte genoemde prijzen gelden niet automatisch voor vervolg retreats.

3.5. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Ibiza Business Retreat het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
3.6. Alle door Ibiza Business Retreat gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief btw, tarieven per persoon, exclusief vlucht, verzekering en overige vastgestelde heffingen en/of retributies tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.7. Ibiza Business Retreat is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

3.8. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Ibiza Business Retreat zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde offerte, opdracht of welke overeenkomst dan ook, dan is Ibiza Business Retreat bevoegd deze wijzigingen te wijzigen in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen. Tevens behoudt Ibiza Business Retreat zich het recht voor de offerte dan wel opdracht te wijzigen of te annuleren.

3.9. Afspraken over deadlines worden in de offerte schriftelijk overeengekomen. Indien levering door Ibiza Business Retreat afhangt van feedback of input van de klant, is Ibiza Business Retreat nimmer aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. Ibiza Business Retreat is dan gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven.

3.10. In geval van een traject met een vooraf bepaalde duur is de klant is zelf verantwoordelijk voor het tijdig inplannen van afspraken of coachingsessies. Niet tijdig ingeplande afspraken en/of sessies komen te vervallen na afloop van de duur van de overeenkomst. Tevens kan door de klant geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet genoten onderdelen van de opdracht in welke vorm dan ook.

3.11. In uitzondering op artikel 3.10 kan, tenzij anders overeengekomen, het traject voor wat betreft de coachingsessies enkel met maximaal 2 weken worden verlengd indien de klant ziek is geweest dan wel met vakantie is geweest.

 

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST EN MEERWERK
4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Ibiza Business Retreat verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte of een aanbieding.

4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.

4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Ibiza Business Retreat binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.

4.4. Ibiza Business Retreat heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend. Derden kunnen worden ingehuurd vanwege de omvang van de opdracht, extra expertise of drukte aan de kant van Ibiza Business Retreat.

4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Ibiza Business Retreat zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.

4.6. Ibiza Business Retreat is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien na het sluiten van de overeenkomst één of meerdere van de volgende (onvoorziene) omstandigheden zich voordoet of voordoen: stijging van de kosten van diensten van derden die nodig zijn voor het nakomen van de overeenkomst. In alle gevallen zal Ibiza Business Retreat in overleg met de klant de verhoging van de prijs geheel of gedeeltelijk aan de klant doorberekenen.

4.7. Bij tussentijdse ontbinding van een coachingtraject blijft de klant onverminderd gehouden tot betaling van het volledige overeengekomen offertebedrag.

 

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR IBIZA BUSINESS RETREAT

5.1. Ibiza Business Retreat garandeert dat de aan haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

5.2. Ibiza Business Retreat spant zich in om de gegevens die Ibiza Business Retreat voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient Ibiza Business Retreat met de klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

5.4. Ibiza Business Retreat is gerechtigd om voor promotionele doeleinden zoals reviews de gegevens (naam, bedrijfsnaam en functie) van de klant te publiceren op de website van Ibiza Business Retreat en/of overige promotionele uitingen van Ibiza Business Retreat. Tevens is Ibiza Business Retreat gerechtigd foto’s van de retreat voor promotionele doeleinden te gebruiken.

5.5. Ibiza Business Retreat werkt voornamelijk online en zorgt zelf voor een locatie waar de offline sessies kunnen plaatsvinden. Indien de klant kenbaar maakt een sessie offline te willen laten plaatsvinden, kan er in overleg met Ibiza Business Retreat een afspraak worden ingepland. Eventuele kosten voor het reserveren/gebruik van deze andere locatie zijn voor rekening van de klant.

 

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE KLANT

6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

6.2. De klant dient Ibiza Business Retreat te voorzien van alle juiste gegevens waarvan de klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.

De klant is in ieder geval verplicht Ibiza Business Retreat onverwijld op de hoogte te stellen, dan wel op de hoogte te laten stellen door een derde, van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens, belangrijke informatie betreffende de uitvoering van de dienst en/of overige informatie waar Ibiza Business Retreat om verzoekt.

6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Ibiza Business Retreat zijn verstrekt, heeft Ibiza Business Retreat het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

6.4. De klant stelt Ibiza Business Retreat steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bankrekeningnummer.

6.5. Bij klachten over de door Ibiza Business Retreat geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Ibiza Business Retreat binnen 8 dagen na levering van de dienst doch binnen 60 dagen na volledige afronding van de opdracht. De klant vrijwaart Ibiza Business Retreat één jaar na levering van alle diensten en producten van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.

6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die Ibiza Business Retreat nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is Ibiza Business Retreat niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
6.7. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Ibiza Business Retreat tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

 

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD

7.1. De door Ibiza Business Retreat te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht. De door Ibiza Business Retreat opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens, materialen en/of betaling van de klant.

7.2. Een door Ibiza Business Retreat vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Ibiza Business Retreat niet van rechtswege in verzuim.

7.3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 30 dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Ibiza Business Retreat, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

7.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Ibiza Business Retreat mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.

 

ARTIKEL 8. BETALING
8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

8.2. Alle door Ibiza Business Retreat verzonden (aanbetalings-)facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Ibiza Business Retreat biedt de mogelijkheid om het overeengekomen offertebedrag in vooraf overeengekomen termijnen te betalen. De retreat is pas definitief geboekt na volledige betaling van de (aanbetalings-)factuur. Tevens dient de aan de klant verstuurde (aanbetalings-) factuur voor een coachingtraject voor aanvang van het traject of de (eenmalige) coaching sessie te zijn voldaan.

8.3. Indien de klant niet-tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.

8.4. Bij een niet-tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW bedragen en tevens de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.

8.5. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

8.6. In bovenstaande gevallen heeft Ibiza Business Retreat voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor de klant die hierdoor mocht ontstaan.

8.7. De klant gaat er mee akkoord dat Ibiza Business Retreat elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt Ibiza Business Retreat zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.
8.8. De klant kan bezwaren tegen de door Ibiza Business Retreat verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Ibiza Business Retreat kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Ibiza Business Retreat een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, offertes, reisschema’s, foto’s, impressies en reviews alsmede voorbereidend materiaal en uitgebrachte rapportages berusten uitsluitend bij Ibiza Business Retreat tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2. De door Ibiza Business Retreat geleverde producten en in de artikel 9.1 genoemde onderdelen mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3. De inhoud van de website van Ibiza Business Retreat, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Ibiza Business Retreat en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Ibiza Business Retreat.

9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Ibiza Business Retreat ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Ibiza Business Retreat, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

9.5. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

9.6. Bij inbreuk heeft Ibiza Business Retreat recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

 

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Iedere overeenkomst tussen Ibiza Business Retreat en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst waarbij Ibiza Business Retreat gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. Ibiza Business Retreat kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten of de mate waarin het leveren van de diensten bijdraagt aan het door de klant en Ibiza Business Retreat gestelde doel.

10.2. De klant is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van adviezen gegeven door Ibiza Business Retreat tijdens de uitvoering van de opdracht, de coaching en/of een retreat.

10.3. Indien Ibiza Business Retreat onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 2 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door de klant.

10.5. In aanvulling op artikel 10.3 is Ibiza Business Retreat dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Ibiza Business Retreat aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Ibiza Business Retreat toegerekend kunnen worden;

 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

10.6. Ibiza Business Retreat sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Ibiza Business Retreat geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Ibiza Business Retreat.

10.7. Ibiza Business Retreat is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

10.8. De klant vrijwaart Ibiza Business Retreat voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van Ibiza Business Retreat.

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT
11.1. Ibiza Business Retreat is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

11.2. Ibiza Business Retreat is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Ibiza Business Retreat weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Ibiza Business Retreat kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Ibiza Business Retreat een overeenkomst is aangegaan.

11.3. Naast het bepaalde in lid 11.2 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Ibiza Business Retreat onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Ibiza Business Retreat of Ibiza Business Retreat zelf, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, bedrijfsstoringen bij Ibiza Business Retreat, wanprestatie door leveranciers van Ibiza Business Retreat waardoor Ibiza Business Retreat haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Ibiza Business Retreat of diens leveranciers.

11.5. Bij overmacht heeft Ibiza Business Retreat tevens ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Ibiza Business Retreat in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

 

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING

12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de offerte anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door de klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.

12.3. Beide partijen, zowel de klant als Ibiza Business Retreat, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

12.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 12.3 kan Ibiza Business Retreat de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

 • aan de klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;

 • ten aanzien van de klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;

 • het vermoeden bestaat dat de klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;

 • de klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Ibiza Business Retreat voortvloeiende verplichting;

 • de klant inbreuk maakt op rechten van derden;

 • de klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Ibiza Business Retreat;

 • de klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;

 • bij terugkerende betalingsproblemen.

Ibiza Business Retreat zal wegens een beëindiging, zoals bepaald in dit artikel, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.5. Indien de klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die Ibiza Business Retreat vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

12.6. Ibiza Business Retreat behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Ibiza Business Retreat overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij de klant hiervan op de hoogte. Het staat de klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste 7 dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

 

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT

13.1. Ibiza Business Retreat zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Ibiza Business Retreat in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Ibiza Business Retreat worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Ibiza Business Retreat aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Ibiza Business Retreat.

13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Ibiza Business Retreat te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van Ibiza Business Retreat, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

 

ARTIKEL 14. ALGEMENE BEPALINGEN BETREFFENDE EEN RETREAT

14.1. De retreat valt onder het aanbod zoals genoemd in artikel 3.1.

14.2. De betaling van de contractueel overeengekomen prijs van de retreat geschiedt in vooraf vastgestelde termijnen, tenzij anders overeengekomen.

14.3. Ibiza Business Retreat behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van €250,- aan de klant te factureren alvorens Ibiza Business Retreat definitief een retreat voor de klant reserveert. Het restantbedrag dient 14 dagen voor aanvang van de retreat te zijn voldaan.

14.4. Op verzoek van de klant kan de retreat tevens vooraf in zijn geheel betaald worden. Er is in dat geval geen sprake van een aanbetaling maar gehele facturatie vooraf.

14.5. De klant is verplicht zelf tijdig de reis- en annuleringsverzekering af te sluiten en in het bezit te zijn van geldige reisdocumenten.

14.6. Eventuele vluchten van en naar de locatie van de retreat dienen zelf door de klant te worden geboekt.

14.7. De retreat zal slechts doorgang vinden bij een minimum van 8 deelnemers.

14.8. Ibiza Business Retreat en/of ingehuurde begeleiders kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld voor opgelopen schade en/of letsel bij activiteiten. Deelname aan retreats van Ibiza Business Retreat en de bijbehorende activiteiten komt geheel voor risico van de klant.

14.9. In geval van een COVID-19 besmetting is het de klant niet toegestaan deel te nemen aan de retreat. De klant heeft derhalve geen recht op restitutie van eventueel betaalde gelden.

14.10. Ibiza Business Retreat houdt zich aan de locatie afhankelijke wet- en regelgeving en de op dat moment geldende maatregelen omtrent COVID-19. Vaccinatie is niet verplicht tenzij een locatie dit wel verplicht heeft gesteld.

14.11. Indien de klant tijdens de retreat COVID-19 oploopt dient de klant de regels van de lokale autoriteiten te volgen. Eventuele kosten (test, quarantaine, retourticket) komen voor rekening van de klant.

14.12. Tijdens de retreats kunnen foto’s en ander beeldmateriaal worden gemaakt. Ibiza Business Retreat kan dit gebruiken voor promotionele doeleinde op onder andere de website of social media. Ook kan dit beeldmateriaal gebruikt worden op websites van partners en andere deelnemers aan de retreat. De klant die niet zichtbaar wil zijn, dient dit vooraf aan Ibiza Business Retreat kenbaar te maken. Op verzoek zal Ibiza Business Retreat dit beeldmateriaal verwijderen als de betreffende klant duidelijk herkenbaar op de foto te zien is.

14.13. Indien de klant fysieke en/of mentale problemen heeft of deze verwacht te krijgen tijdens de retreat, is de klant verplicht dit voorafgaand aan de retreat aan Ibiza Business Retreat te melden. Wanneer de klant dit niet tijdig meld, behoudt Ibiza Business Retreat het recht de klant het recht op (verdere) deelname aan de retreat te ontzeggen. Eventuele kosten die daarmee gemoeid zijn, komen voor rekening van de klant.

14.14. Het is de klant niet toegestaan om, zonder toestemming van Ibiza Business Retreat en de andere deelnemers, informatie die de privacy van de deelnemers kan schaden via massamedia (pers) naar buiten te brengen.

 

ARTIKEL 15. ANNULERING VAN DE GEBOEKTE RETREAT

15.1. Indien de klant de gereserveerde retreat wenst te annuleren is dit slechts mogelijk wanneer dit meer dan 12 weken voor aanvang van de retreat geschiedt.

15.2. In geval van annulering minder dan 12 weken voor aanvang van de retreat is restitutie van de reeds betaalde (aanbetalings-)factuur niet mogelijk.

15.3. In geval van annulering aan de kant van Ibiza Business Retreat zal de reissom gebruikt worden voor een volgende retreat (of een gedeeltelijke betaling indien de vervangende retreat een hogere prijs heeft) of kan de klant ervoor kiezen om de gehele reissom gerestitueerd te krijgen. Kosten van vliegtickets, opgenomen vakantiedagen en/of het afsluiten van verzekeringen worden niet door Ibiza Business Retreat vergoed.

 

ARTIKEL 16. ALGEMENE BEPALINGEN VERANTWOORDELIJKHEDEN DE KLANT TIJDENS RETREAT

16.1 De klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de accommodatie.

16.2. De klant dient de accommodatie op dezelfde wijze achter te laten als in de staat waarin de accommodatie is aangetroffen.

16.3. De klant dient zich te houden aan de geldende wet- en regelgeving en de door Ibiza Business Retreat opgestelde gedragsregels in de accommodatie.

16.4. Indien de klant de accommodatie niet in dezelfde staat heeft achtergelaten als dat deze is aangetroffen en Ibiza Business Retreat hierdoor extra schoonmaakkosten heeft, komen deze kosten voor rekening van de klant.

16.5. De klant die tijdens de retreat last en/of schade berokkent en/of dreigt te berokkenen aan andere deelnemers, Ibiza Business Retreat zelf, begeleiders en/of de locatie, kan door Ibiza Business Retreat van (voortzetting van) verdere deelname worden uitgesloten. Alle uit de hinder en de uitsluiting van de klant voortvloeiende kosten komen voor rekening van de klant, indien en voor zover de gevolgen van schade of last hem/haar kunnen worden toegerekend.

 

ARTIKEL 17. BIJZONDERE BEPALINGEN TRAJECTEN EN SESSIES IBIZA BUSINESS RETREAT

17.1. Het is de klant uitdrukkelijk verboden, ongeacht deelname of niet, om een soortgelijk traject of sessie al dan niet met referentie naar of volgens de methode van Ibiza Business Retreat aan te bieden of te doen geven.

17.2. Er is door de klant geen enkel recht of verplichting te ontleden aan het traject of de sessie en ieder handelen van de klant is voor zijn eigen rekening en risico. Ibiza Business Retreat aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de klant de aan hem/haar gedoceerde wijze en methode van Ibiza Business Retreat in de praktijk tot uitvoering brengt.

17.3. Ibiza Business Retreat is gerechtigd, indien de klant in gebreke is met het nakomen van de betalingsverplichting jegens Ibiza Business Retreat, het recht op deelname op te schorten totdat de klant aan haar betalingsverplichting heeft voldaan.

17.4. Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de klant vindt geen restitutie van de factuur plaats. Bij tussentijdse ontbinding van een traject blijft de zakelijke klant onverminderd gehouden tot betaling van het volledige overeengekomen offertebedrag.

17.5. Ibiza Business Retreat geeft de klant binnen een traject één keer de mogelijkheid een ingeplande sessie te verplaatsen, mits dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de sessie aan Ibiza Business Retreat wordt gemeld. Indien niet uiterlijk 24 uur voor aanvang van de sessie contact opgenomen is, of de sessie voor een tweede keer wordt verplaatst, vervalt de sessie.

17.6. Indien de klant over gaat tot annulering van de overeengekomen losse coaching sessie, is de klant gehouden tot het betalen van een vergoeding voor de gereserveerde tijd:

 • annulering tot 30 dagen voor de sessie: 30% van het in de offerte overeengekomen bedrag;

 • annulering binnen 30 dagen voor de sessie: 50% van het in de offerte overeengekomen bedrag;

 • annulering binnen 14 dagen voor de sessie: 75% van het in de offerte overeengekomen bedrag;

 • annulering binnen 7 dagen voor de sessie of wanneer de klant niet op het overeengekomen tijdstip voor de sessie aanwezig is zal 100% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht worden, dan wel wordt de sessie bij een traject als uitgevoerd aangemerkt.

17.7. De inhoud van de sessies, online content, het programma en of trajecten welke door Ibiza Business Retreat worden aangeboden kunnen tijdens de duur van de opdracht aangevuld dan wel gewijzigd worden.

 

ARTIKEL 18. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

18.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Ibiza Business Retreat en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

18.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Ibiza Business Retreat alleen bindend indien en voor zover deze door Ibiza Business Retreat uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

18.3. Indien Ibiza Business Retreat op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

18.4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

18.5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Ibiza Business Retreat hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

18.6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Ibiza Business Retreat partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

18.7. De klant en Ibiza Business Retreat zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minnen proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

18.8. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het Arrondissement Zeeland-West-Brabant, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Ibiza Business Retreat en de klant, tenzij een wettelijke bepaling anders voorschrijft.

Versie: oktober 2022